Quyết định về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng tại đơn vị

082608vanban-moi-01

Để nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021, ngày 17 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng nhà trường đã kí quyết định số 203/QĐ-NBK về việc kiện toàn nhân sự của hội đồng thi đua khen thưởng tại đơn vị.

Chi tiết xem văn bản đính kèm (Nhấn váo đây để xem chi tiết công văn)