Quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

6_Jun_2018_074953_GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef

Thực hiện việc tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị nơi tiếp công dân và trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị. Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ban hành quyết định số 173/QĐ-NBK ngày 17 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành quy chế tiếp công dân của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm học 2020 – 2021, cũng như ban hành quyết  định số 172/QĐ-NBK ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành quy chế làm việc của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lich tiếp công dân (nhấn vào để xem chi tiết toàn văn bản)

Quyết định ban hành quy chế làm việc (nhấn vào để xem chi tiết toàn văn bản)

Quyết định quy chế tiếp công dân (nhấn vào để xem chi tiết toàn văn bản)