Kế hoạch dạy học từ 21/12/2020 đến 27/12/2020

082608vanban-moi-01

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và điều kiện cụ thể của nhà trường. Hiêu trưởng đã ban hành công văn số 200/CV-NBK ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc hướng dẫn kế hoạch dạy học của tuần lễ từ 21/12/2020 đến 27/12/2020.

Xem chi tiết công văn đính kèm (Nhấn vào đây để xem chi tiết công văn 20/CV-NBK)