Đồng chí DƯƠNG MINH TÂM

Bí thư đoàn trường

Đồng chí TRẦN THỊ MINH CHÂU

Phó bí thư đoàn trường

Đồng chí NGUYỄN VĂN NGỌC ĐẠI

Phó bí thư đoàn trường