Đồng chí LÊ XUÂN TÂM

( 1992 - 2000 )

Đồng chí NGUYỄN TUẤN THANH

( 2000 - 2004 )

Đồng chí PHẠM THẾ VÂN

( 2004 - 2007 )

Đồng chí BÙI CHÍ HIẾU

( 2007 - 2012 )

Đồng chí LÊ NGỌC TRƯỜNG

( 2012 - 2015 )

Đồng chí NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

( 2015 đến nay )