Công khai tài chính quí I, quí II, và 6 tháng đầu năm 2021

tb

Công khai thu chi tài chính quí I, quí II, và 6 tháng đầu năm 2021 của nhà trường.

Chi tiết nội dung công khai, vui lòng nhấn vào link bên dưới:

Công khai 6 tháng đầu năm 2021
Công khai quí I năm 2021
Công khai quí II năm 2021

Tệp đính kèm