Công khai tài chính 6 tháng cuối năm 2020

thongbao

Theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, phối hơp cùng Ban thanh tra nhân dân, nay đơn vị tiến hành công khai tài chính 6 tháng cuối năm 2020.

Nhấn vào đây để xem chi tiết bảng công khai tài chính 6 tháng cuối năm 2020

Tệp đính kèm