Đồng chí VĂN THỊ HẢI

( từ năm 1992 đến 1993 )

Đồng chí NGUYỄN TUẤN THANH

( từ năm 1993 đến 1995 )

Đồng chí ĐỖ HOÀN TẤT

( từ năm 1995 đến 2008 )

Đồng chí LÊ VĂN NHÂN

( từ năm 2008 đến 2010 )

Đồng chí HUỲNH PHÚC LINH

( từ năm 2010 đến nay )